ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 11.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 48 ท่าน