รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบปร ะมาณ (ขั้นตอนอนุมัติแผน)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2552 เวลา 06.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 734 ท่าน