เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ของ อปท. ฯลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2552 เวลา 17.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1146 ท่าน