คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดตาก ที่ ๒/๒๕๕๕ ลว. ๘ มิ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำนักงานในพื้นที่พิเศษ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2555 เวลา 14.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 800 ท่าน