คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดตาก ที่ ๓/๒๕๕๕ ลว. ๘ มิ.ย.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเหตุผลความจำเป็นในการให้โอนพนักงานส่วนตำบล กรณีบรรจุใหม่และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ครบ ๒ ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2555 เวลา 14.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1037 ท่าน