ด่วนที่สุด การรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2552 เวลา 14.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1149 ท่าน