หนังสือ สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0037.1/ว 853 ลว
 
ขอให้รายงานฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2552 เวลา 07.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 875 ท่าน