เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2552 เวลา 10.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 797 ท่าน