ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ฯ(เพิ่มเติม)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2552 เวลา 17.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 858 ท่าน