การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 ม.ค. 52 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2552 เวลา 13.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1206 ท่าน