เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2552 เวลา 12.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 551 ท่าน