ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ที่ ตก 0023.3/ว12049 ลว.25 ก.ค.2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2556 เวลา 09.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 375 ท่าน