การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน สำหรับการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์บริหารเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 14.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 369 ท่าน