ด่วนที่สุด การขอความอนุเคราะห์จัดหาจิตอาสาเฝ้าระวังซึ่งเป็นตัวแทนจาก อปท. เพื่อเข้าอบรมในโครงการสำนึกรักตอบแทนคุณแผ่นดิน อนุรักษ์ฐานทรัพยากร จิตอาสาเฝ้าระวังภัยของสำนักงานใต้ร่มพระบารมี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 08.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 360 ท่าน