เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ของ อปท. (หนังสือจังหวัดจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 13058 ลว.9 สิงหาคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 11.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 826 ท่าน