รายงานผลการดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูล "ตัวชี้วัด 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ของ อปท." (ที่ ตก 0023.3/828 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 11.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 591 ท่าน