เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เทาอวันที่ 4 มกราคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2553 เวลา 10.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 712 ท่าน