หลักเกณฑ์การกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ (ที่ ตก 0023.3/ว 13663 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2556 เวลา 15.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 406 ท่าน