การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 14233 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2556 เวลา 16.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 881 ท่าน