เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ของ อปท. (หนังสือจังหวัดจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.3/ว 15149 ลว.12 กันยายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2556 เวลา 09.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 346 ท่าน