ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2556 เวลา 17.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1718 ท่าน