เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัรฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 16148 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2556 เวลา 13.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 458 ท่าน