แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 10.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 664 ท่าน