ด่วนที่สุด สรุปแผนยุทธศาตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย(แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่๑)ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2556 เวลา 10.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 533 ท่าน