การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 17563 ลว.4 พ.ย.2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 10.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 448 ท่าน