ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมพัมนาข้าราชการครู พนักงานครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (น.จว.ตาก ที่ ตก ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๑๘ ลว. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 10.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 406 ท่าน