ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 16.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 689 ท่าน