รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 16.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 635 ท่าน