แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่1)ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 หนังสือ ด่วนมาก ที่ ตก0023.3/ว 18534 ลว. 19 พ.ย. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา 14.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 410 ท่าน