ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น ๔ (ส่วนที่ ๒ หน้า ๔๐-๗๔)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 15.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 600 ท่าน