ด่วนที่สุด แจ้งให้ อปท. เร่งรัดการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 และรายงานให้ จว. ทราบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2553 เวลา 15.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 658 ท่าน