ด่วนที่สุด เร่งรัดติตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก0023.3/ ว 322 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2557 เวลา 11.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 517 ท่าน