ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/5690 ลว.6 พ.ค.54 เรื่อง การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 11.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 377 ท่าน