รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2553 เวลา 17.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 652 ท่าน