โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงบูรณา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ของ อปท. จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 11.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 446 ท่าน