รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา 15.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 629 ท่าน