รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2553 เวลา 15.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 613 ท่าน