เรื่อง การประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ครั้งที่ 53 ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2553 เวลา 10.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 756 ท่าน