เรื่อง การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตก 0037.1/ว 8167 ลว.18 พฤษภาคม 2552)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2552 เวลา 07.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 767 ท่าน