ด่วนที่สุด การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2552 เวลา 08.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 704 ท่าน