ด่วนที่สุด ที ตก 0023.3/ว1126 ลว 9 สค. 61 ซักซ้อมแนวททางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 227 ท่าน