หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 146 
 
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 269 
 
การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 278 
 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
 
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 125 
 
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 1593
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551