เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : SIS) [ 18 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 199 
 
ด่่วนมาก โครงการมีความสุข สนุกับ 4 H (Head Heart Hand Health) [ 18 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 120 
 
การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 741 
 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 [ 18 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 96 
 
<< หน้าแรก...     684      685      686      687     (688)     689      690      691      692     ....หน้าสุดท้าย >> 2239