เลือกหมวดหนังสือ :
รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 400 
 
สำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินการคลังของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 216 
 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การปฏิรูปท้องถิ่นไทย" : แบบหน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 168 
 
เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 196 
 
<< หน้าแรก...     731      732      733      734     (735)     736      737      738      739     ....หน้าสุดท้าย >> 2271