เลือกหมวดหนังสือ :
การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 161 
 
ขอความร่วมมือในการนำเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 170 
 
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 154 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National : NT) [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 175 
 
<< หน้าแรก...     755      756      757      758     (759)     760      761      762      763     ....หน้าสุดท้าย >> 2264