เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด แนวทางการกำหนดในการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริการจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 147 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 149 
 
ด่วนที่สุด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 220 
 
รายงานการประชุม อปท. ครั้งที่ 1/2559 [ 19 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 287 
 
<< หน้าแรก...     758      759      760      761     (762)     763      764      765      766     ....หน้าสุดท้าย >> 2264