เลือกหมวดหนังสือ :
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 290 
 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 215 
 
ด่วนที่สุด การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 209 
 
ด่วนที่สุด โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 217 
 
<< หน้าแรก...     760      761      762      763     (764)     765      766      767      768     ....หน้าสุดท้าย >> 2244