เลือกหมวดหนังสือ :
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผุ้สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 166 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 12 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 264 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพหกรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130) [ 12 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 136 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 [ 12 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 227 
 
<< หน้าแรก...     769      770      771      772     (773)     774      775      776      777     ....หน้าสุดท้าย >> 2247