เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 2560 [ 20 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 268 
 
แจ้งแก้ไขกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 259 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 20 ธันวาคม 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 358 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning [ 20 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 557 
 
<< หน้าแรก...     774      775      776      777     (778)     779      780      781      782     ....หน้าสุดท้าย >> 2238