เลือกหมวดหนังสือ :
ส่งสำเนารายงานการประชุมก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 12/2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 536 
 
ขอหารือการดำเนินการตามกฏหกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 213 
 
เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 276 
 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการช่วยเหลือคนป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 17 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 191 
 
<< หน้าแรก...     775      776      777      778     (779)     780      781      782      783     ....หน้าสุดท้าย >> 2238